Prema članu 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja organ upravljanja u školi je Školski odbor koji broji devet članova, uključujući i predsednika. Članovi obavljaju poslove iz svoje nadležnosti bez naknade. Školski odbor imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog ovlašćenog predlagača, u skladu sa zakonom. Školski odbor čine tri predstavnika lokalne samouprave, tri predstavnika zaposlenih škole i tri predstavnika Saveta roditelja škole. Mandat članova školskog odbora traje četiri godine.

    Sednicama Školskog odbora prisustvuju i učestvuju u njihovom radu predstavnik sindikata u školi i dva predstavnika Učeničkog parlamenta, bez prava odlučivanja.

Školski odbor:

1) donosi statut, pravila ponašanja u školi i druge opšte akte i daje saglasnost na pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka;

2) donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;

3) utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike;

4) donosi finansijski plan škole, u skladu sa zakonom;

5) usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;

6) raspisuje konkurs i bira direktora;

7) razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;

8) donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;

9) odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

            Školski odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

       Sednicama školskog odbora prisustvuje i učestvuje u njihovom radu  predstavnik sindikata u školi i dva predstavnika učeničkog parlamenta bez prava odlučivanja. Način rada školskog odbora bliže se uređuje poslovnikom o radu.

 

Članovi školskog odbora:
  1. Ana Koturanović, predsednik ŠO – roditelj;
  2. Dragica Čitlučanin, zamenik predsednika ŠO – škola;
  3. Nataša Pribojac – roditelj;
  4. Danica Đorđević – roditelj;
  5. Branko Karadžić – lokalna samouprava;
  6. Jovana Kostović – lokalna samouprava;
  7. Nemanja Đorđević – lokalna samouprava;
  8. Marija Rušpić – škola;
  9. Mirjana Kurandić – škola.