Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе. Мандат чланова школског одбора траје четири године.

    Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

            Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

       Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду  представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања. Начин рада школског одбора ближе се уређује пословником о раду.

 

Чланови школског одбора:
  1. Ана Котурановић, председник ШО – родитељ;
  2. Драгица Читлучанин, заменик председника ШО – школа;
  3. Наташа Прибојац – родитељ;
  4. Даница Ђорђевић – родитељ;
  5. Бранко Караџић – локална самоуправа;
  6. Јована Костовић – локална самоуправа;
  7. Немања Ђорђевић – локална самоуправа;
  8. Марија Рушпић – школа;
  9. Мирјана Курандић – школа.