Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце и ученика у школски одбор;
2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
3)разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
4) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
6) разматра намену коришћења средстава остварених радом од проширене делатности школе и од донација;
7)предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених средстава од родитеља;
8) разматра услове за рад школе;
9) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у школи;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и друге манифестације у школи;
12) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у општини;
13) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
14) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;
15) разматра и друга питања утврђена овим статутом.

 

 

Чланови савета родитеља:
  1. Даница Ђорђевић, председник СР;
  2. Раде Трифуновић;
  3. Слободан Лекић;
  4. Весна Вељковић;
  5. Марина Јаснић;
  6. Мирјана Новковић;
  7. Данијела Вељковић;
  8. Гордана Тодоровић.